Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941

Avtorji

Jurij Perovšek
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Jugoslavija, politične ideje, komunistične partija, Slovenija

Kratka vsebina

Slovenski komunisti nacionalni problematiki v prvi jugoslovanski državi najprej niso posvečali posebne pozornosti. Svoje poglede nanjo so oblikovali skladno s stališči Socialistične delavske stranke Jugoslavije (komunistov), od leta 1920 Komunistične partije Jugoslavije (KPJ), ki je na svojem I. in II. kongresu, 21.-23. aprila 1919 v Beogradu oziroma 20.-24. junija 1920 v Vukovarju, utemeljila prvotni komunistični unitaristični in centralistični nacionalni program. Le-ta je temeljil v doktrini ≫čistega razrednega boja≪, po kateri naj bi narodna problematika zadevala izključno politiko meščanskih družbenih sil. Njeno obravnavanje bi zato le hromilo družbeno in politično akcijo delavskega razreda, kar ni v interesu celovitega uresničevanja njegovih revolucionarnih namer. Vneslo bi le zmedo v jasna razredna stališča komunistov in posredno postavilo pod vprašaj enotnost samega jugoslovanskega proletariata. Na podlagi takih idejnih izhodišč je KPJ zagovarjala načelo nacionalno enotne jugoslovanske države, po katerem naj bi bili zgodovinsko že izoblikovani jugoslovanski narodi le ≫plemena≪ namišljenega enotnega (jugoslovanskega) naroda. Obenem z načelom jugoslovanske nacionalne enotnosti je zagovarjala tudi centralistično obliko državne ureditve. Unitarnocentralističnemu narodnemu programu KPJ so pritrjevali tudi slovenski komunisti. Vendar so prav oni prvi v KPJ poudarili, da mora jugoslovansko komunistično gibanje v svoji teoriji in politiki upoštevati tudi nacionalni problem. Že konec oktobra 1921 so opozorili na nevzdržnost centralistične državne ureditve v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in zahtevali njeno federativno preoblikovanje, februarja 1922 pa so pod idejnim vodstvom tedanjega sekretarja Pokrajinskega sveta KPJ za Slovenijo Lovra Klemenčiča in njegovega tesnega sodelavca Vladislava Fabjančiča začeli zagovarjati mnogonacionalni značaj jugoslovanske države, pravico Slovencev, Hrvatov in Srbov do samoodločbe in njihovo federativno ljudsko delavsko-kmečko državno zvezo.

Izdano

January 2, 2012

Tiskane izdaje ISSN

2350-5664

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Spletna knjigarna

Spletna knjigarna

ISBN-13 (15)

978-961-6386-36-4

Date of first publication (11)

2012